Livskunskap

I denna utbildning bearbetar man upplevelser, tränar olika sätt att hantera livet samt övar sig inför framtida livsuppgifter. Deltagarna lär sig mera både om sitt eget liv, men också om andras. Utbildningen syftar till större kontroll över det egna livet samt ökad förmåga att meningsfullt samverka med andra människor.

Grundtankar

Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering.

En annan grundläggande tanken i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.

Kommunikationsträning

Genom analys och utveckling av kroppspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.

Relationer

Vi strävar efter att eleverna tränar upp sin förmåga till fungerande verkliga relationer. Detta sker genom att gammal rädsla minskar, samtal och konflikthantering övas och att eleverna får en ökad förståelse för vad som händer i deras olika relationer.

KonfliktlösningGenom gestaltning av situationer och konflikter lär sig deltagarna att förstå sitt beteende och sin situation. I metoden ingår träningsmoment för att hitta nya sätt att lösa konflikter. Genom att i scenisk form prova olika alternativ, kan man öva att lösa valkonflikter.

Grupper och nätverkEtt grundbegrepp inom psykodrama är "social atom". Med social atom menar man en individ med sitt närverk av relationer. Man analyserar människans sociala, psykologiska och professionella nätverk och arbetar med att förbättra dessa. Utbildningen ger förståelse för det sociala nätverket och övar förmågan att delta i och leda nätverksmöten.

KreativitetKreativitet är ett basverktyg inom psykodrama efter som alla besitter en stor outnyttjad kapacitet till utveckling. Denna inneboende kreativitet kan utvecklas tillsammans med andra människor. När vi utvecklar vår fantasi kan vi få syn på våra idéer och vår skaparkraft. Genom att samarbeta lär vi oss konsten att skapa tillsammans.

LivshistorienGenom att tillsammans vandra i det förflutnas landskap kan vi lösa upp gamla knutar, komma till nya insikter samt befria oss från gamla rädslor och förstelnade mönster. Vi kan leta fram det värdefulla i våra livshistorier och berika våra liv med detta.

Framtidsfantasi

Med hjälp av dramat kan vi undersöka våra fantasier om framtiden. Dramat ger oss möjlighet att experimentera med livets valsituationer och få tillgång till inspirerande framtidsfantasier. De bilder vi har av framtiden är ett stöd för våra handlingar.

Spegeln

Psykodramat innehåller tekniker som gör det möjligt för oss att se våra inre bilder utifrån när de spelas upp av andra gruppdeltagare. Att på detta sätt se sina fantasier, skapar möjlighet till reflektion och insikt.

Pedagogik

Genom sociodrama utvecklas metoden "lära genom erfarenhet". Man kan skapa engagerande inlärningssituationer inom så vitt skilda fält som språkinlärning, kommunikationsträning, historieundervisning, sociala frågeställningar, politik eller organisationsutveckling. Sociodrama kan även utvecklas till ett instrument för social och politisk verksamhet.

Psykoterapi

I flera Europeiska länder är psykodrama som en självständig psykoterapimetod, i legal mening. Den viktiga förändringen i psykoterapin är att deltagarna förändrar negativa perceptioner, tankar, reaktioner och val till mer flexibla och fungerande förhållningssätt. Psykodramatiskt synsätt och teknik kan med fördel användas i skilda psykoterapeutiska sammanhang; som individualterapi, familjeterapi, gruppterapi, nätverksterapi och barnterapi. Psykodramametoden kan kombineras både med exempelvis psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

Profil

Denna utbildningen har på alla nivåer en konsekvent genomförd satsning på det kroppsliga uttrycket, på andning, kroppskännedom och på sambandet mellan kroppen och olika sinnestillstånd. Speciell vikt läggs vid arbete med sambandet mellan kroppsliga och mentala fenomen. Ett annat genomgående inslag är psykodramatisk gestaltning av drömmar.

Omfattning

Grundutbildningen omfattar 500 x 45 timmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges fyra arbetspass förlagda till Hangö i Finland, till Åland och till Stockholm. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning. I grundutbildningen ingår 50 timmar egen praktik, litteraturstudier samt en uppsats.
Fortbildningen omfattar 420 x 45 minuter. I fortbildningen ingår regiträning, teori, egen praktik, handledning, uppsatsskrivning och regiprov. För eleverna på fortsättningsnivå finns även möjlighet till ett seminarium per år med regiträning med videopedagogik.

Utbildningen anknyter till europeisk standard som den formuleras av FEPTO (Federation in Europe of Psychodrama Training Organisations). De angivna timmarna är minikravoch beroende på hur eleverna klarar de praktiska uppgifterna kan timmarna utökas. Utbildningen är målrelaterad.

För vem?

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens

Eleverna förutsätts gradvis börja praktisera metoden genast efter kursstart. Grundutbildningen till Grundutbildad Psykodramatiker ger deltagarna förmåga att tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde. Efter fullgjord fortbildningen blir kursdeltagaren Diplomerad Psykodramatiker med kompetens att självständigt utöva metoden.

Kursledarna är alla utbildade psykodramatiker

Anne Frelander Helsingfors - vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Göran Högberg Stockholm - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater,
leg. psykoterapeut, med dr inom området
post-traumatisk stress